คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ เล่าซี้
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนิรมล ทิมแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางอำภัย จรเสมอ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายจงศักดิ์ หวังวิทยาวิวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีศักดิ์ บัวจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย วรรณโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายศิลปชัย อานนทน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์ศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายศักรินทร์ พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิตย์ นิลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายโชคชัย เวียงวีระชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกฤต จิตตระกูลวรภู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพงศ์ สุริยัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา ฑูรย์ภานุประพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางอำพิกา พรหมเทพ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ศรี รักษ์ธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0898758883