ครูประจำสายชั้น ป.2

นายมนัสชัย สุขสุทธิ์
ครู
หัวหน้าครูประจำสายชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางอนุสรา ศรีพงศ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางกมลพรรณ หนูปลื้ม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสิริผล ผลาเลิศ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายทักษ์ดนัย เศรษฐรักษา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวรจนา พูลเกิด
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางกัญญารัตน์ ทรฤทธิ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุภาวดี จันทร์แก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2