ครูพี่เลี้ยง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา บัวทอง
ครูพี่เลี้ยง