วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

     “จัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน  ทันสมัย  ก้าวไกลสู่สากล  มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”


ปรัชญาโรงเรียน

     ปญญา  นรานํ  รตนํ  ปัญญาเป็นดวงแก้วของนรชน