วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

     โรงเรียนวัดบ้านส้องเป็นสถานศึกษาชั้นนำ ในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีความสามารถในการแข่งขัน

 

ปรัชญาโรงเรียน

     ปญฺญา  นรานํ  รตนํ  ปัญญาเป็นดวงแก้วของนรชน