ครูประจำสายชั้น ป.4

นางกัญญา อุปลา
ครู
หัวหน้าครูประจำสายชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางอรญา จินดานิล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชุลีวรรณ อักโขสุวรรณ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสุชะฎา รอดดำ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวภัสวดี ไทยภักดี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวพัชริดา คงจันทร์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวปิยะนุช ศุภประเสริฐ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4