ครูประจำสายชั้น ป.1

นางสาคร เหรียญทอง
ครู
หัวหน้าครูประจำสายชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางพวงเพ็ญ กูลเกื้อ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวขวัญฤดี เทพฉิม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางเพ็ญนภา ช้างพันธ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายสุธรรม หลินมา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปิยะดา จ่าโอษฐ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปัทมา พราหมณี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1