ครูประจำสายชั้น ป.5

นางสุมนา ทิศอุ่น
ครู
หัวหน้าครูประจำสายชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางอำภัย จรเสมอ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวดลภัทร กาพย์เกิด
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสุภาพร คงเพ็ง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวเพ็ญนภา วุ่นชุม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวณัฐภาวี นิลสวัสดิ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายชยันทร์ สุวรรณวิหค
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายสุรินทร์ เมืองช่วย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5