ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนวัดบ้านส้อง ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2472 โดยพระครูปลัดเซ่ง อรโย เจ้าอาวาสวัดบ้าน

ส้อง ใช้ศาลาวัดเป็นที่เล่าเรียน พระขาว สุชาตานนท์ เป็นครูสอน มีนักเรียน 36 คน

    ปี พ.ศ. 2474  ได้เป็นสาขาของโรงเรียนวัดคลองตาล

    ปี พ.ศ. 2481  ได้เปิดเป็นเอกเทศชื่อ “โรงเรียนประชาบาลตำบลเวียงสระ 3”

                       นายเดิม ชัยสวัสดิ์ และนายขาว สุชาตานนท์  เป็นครูใหญ่

    ปี พ.ศ. 2483  นายรื่น แก้วสม  เป็นครูใหญ่

    ปี พ.ศ. 2484  นายพุ่ม ราชพิบูลย์  เป็นครูใหญ่

    ปี พ.ศ. 2486  ได้ย้ายมาตั้งอยู่ หมู่ที่ 13 บ้านห้วยแก้ว

    ปี พ.ศ. 2494  นายเลียบ เกษเพชร  เป็นครูใหญ่

    ปี พ.ศ. 2497  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง 3 ห้องเรียน

    ปี พ.ศ. 2502  คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนได้จัดหาเงินสร้างอาคารเรียนแบบต่อเติม  

                       1 ห้องเรียน เป็นเงิน 8,017 บาท   

    ปี พ.ศ. 2504  เปิดทำการสอนชั้น ป.5 จำนวน 1 ห้องเรียน

    ปี พ.ศ. 2505  นายกล่ำ ดวงมุสิก  เป็นครูใหญ่  นายเลียบ เกษเพชร  เป็นครูใหญ่

    ปี พ.ศ. 2507  นายจงกรม ปรีชญากุล  เป็นครูใหญ่  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน

                        แบบ ป.1 ก.4 ห้องเรียน ราคา 110,000 บาท และรื้อถอนอาคารเรียน 

                        แบบ ป.1 ก.3 ห้องเรียน

    ปี พ.ศ. 2510  ใช้วัสดุที่รื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่ามาก่อสร้างอาคารห้องสมุด 1 หลัง 

                        มีผู้ปกครองร่วมบริจาค 28,000 บาท

    ปี พ.ศ. 2513  นายโกศล บัวลอย  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

    ปี พ.ศ. 2514  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก.1 หลัง 3 ห้องเรียน

                        งบประมาณ 85,000 บาท คณะครูบริจาคสร้างประปาโรงเรียน

    ปี พ.ศ. 2515  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 008 1 หลัง 10 ห้องเรียน

                        พร้อมครุภัณฑ์และส้วม 5 ที่นั่ง งบประมาณ 467,000 บาท

                        โรงเรียนได้เปิดสอนการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ 3

                        โดยมี นายโกศล บัวลอย  เป็นครูใหญ่

    ปี พ.ศ. 2515  นายแช่ม กิมเสาว์  เป็นครูใหญ่         

    ปี พ.ศ. 2516  ทางจังหวัดได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนชุมชน

    ปี พ.ศ. 2518  คณะครูและกรรมการโรงเรียน บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท ก่อสร้าง

                        อาคารเรียน 1 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการสหกรณ์โรงเรียน

    ปี พ.ศ. 2519  สภาตำบลจัดงบประมาณ 35,000 บาท ต่อเติมอาคารโรงฝึกงานเป็น

                       12 เมตร และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ 2 หลัง  

                       นายจงกรม ปรีชญากุล  เป็นครูใหญ่   

    ปี พ.ศ. 2521  ได้รับงบประมาณ 40,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 017 1 หลัง

                        10 ห้องเรียน  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ 4 หลัง

    ปี พ.ศ. 2523  นายอ้อน อินวิเศษ  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

                       15 ธันวาคม 2523 นายจงกรม ปรีชญากุล  เป็นอาจารย์ใหญ่ 

    ปี พ.ศ. 2526  นายอ้อน อินวิเศษ  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่               

    ปี พ.ศ. 2528  สร้างส้วม  แบบสปช. 1 หลัง 6 ที่นั่ง

    ปี พ.ศ. 2529  สร้างส้วม  แบบสปช. 1 หลัง 4 ที่นั่ง

    ปี พ.ศ. 2531  4 กุมภาพันธ์  ได้รับงบประมาณ 1,339,000 บาท 

                        สร้างอาคารเอนกประสงค์  แบบ สปช 206/26

                        22 พฤศจิกายน เกิดอุทกภัยโรงเรียนได้รับความเสียหาย

    ปี พ.ศ. 2532  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด คือ รั้วคอนกรีต

                        พื้นเวทีอาคารเอนกประสงค์ ประตูหน้าต่าง

    ปี พ.ศ. 2532  ได้รับการกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการระดับ 8

    ปี พ.ศ. 2539  นายมนูญ พยุงพันธ์  เป็นผู้อำนวยการ

                       9 - 10 ธันวาคม เกิดอุทกภัย

    ปี พ.ศ. 2540  นายวินัย รัตนพันธ์  เป็นผู้อำนวยการ

                       ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนดีเด่นขนาดใหญ่

    ปี พ.ศ. 2541  ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสร้างรั้วโรงเรียน สร้างถนนคอนกรีต

                        สร้างอาคารเรียนแบบสปช. 2/29 3 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

                        งบประมาณ 6,017,000 บาท

    ปี พ.ศ. 2542  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมพื้นอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206/26 

                        เป็นเงิน 209,300 บาท

                        สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอเวียงสระ ได้แต่งตั้งครูจากโรงเรียนทุ่ง

                        เขาโคก จำนวน 3 คน และจากโรงเรียนเหมืองห้วยในเขา จำนวน 1 คน 

                        มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนวัดบ้านส้องเนื่องจากโรงเรียนดังกล่าวถูกยุบ

                        ได้รับงบประมาณ จาก สปจ. สุราษฎร์ธานี  ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด

                        ยาว 60 เมตร เป็นเงิน 39,900 บาท

    ปี พ.ศ. 2543  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ 

                        สร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียน ยาว 160 เมตร เป็นเงิน 201,600 บาท

                        กรมทรัพย์ ฯ ได้มาเจาะบ่อบาดาลให้ 1 บ่อ

    ปี พ.ศ. 2544  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนร่วมระดมทุน 

                        เป็นเงิน 33,200 บาท ถมดินหน้าอาคารเรียน สปช. 2/28

                        ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง เป็นเงิน 166,153 บาท

                        สร้างสวนหย่อมน้ำตก เป็นเงิน 14,000 บาท

                        ได้รับการสนับสนุนจากนางขวัญน้ำ รัฐนิยม เป็นเงิน 101,216 บาท

                        สร้างเครื่องทำน้ำเย็น พัดลม

    ปี พ.ศ. 2545  ทอดผ้าป่าโรงเรียนสร้างส้วม จำนวน 10 ที่นั่ง

    ปี พ.ศ. 2546  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 เครื่อง ได้รับเงินบริจาคเลี้ยงน้ำชา

                        ได้รับเงินบริจาคจากคุณขวัญน้ำ รัฐนิยม 30,000 บาท

                        สร้างสวนหย่อมน้ำพุ , รับบริจาคเครื่องทำความเย็น  1 เครื่อง

                        สร้างศาลาบัวแก้ว โดยได้รับเงินสนับสนุนจากนายสาคร บัวแก้ว

                        อดีตครูโรงเรียนวัดบ้านส้อง

                        รับบริจาคคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง จากกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระเป็นเงิน 

                        25,000 บาท

                        ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                        คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6

                        จัดซื้อม้านั่งหินอ่อน 10 ชุด ได้รับบริจาค 1 ชุด และยังซื้อม้านั่ง

                        หินอ่อน 10 ตัว เป็นเงิน 13,500 บาท

    ปี พ.ศ. 2552  นายอุรัชถ์ แจ้งเพชร  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 30 

                        ธันวาคม 2552
    ปี พ.ศ. 2557  - ปัจจุับัน   นายสมศักดิ์  ถนอม  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

 

ขนาดของสถานศึกษา

    โรงเรียนวัดบ้านส้องเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

 

ที่ตั้ง  

    188 หมู่ที่ 13  ตำบลบ้านส้อง  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84190

 

สังกัด

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3  

 

เนื้อที่

    10 ไร่ 1 งาน 

 

พิกัดทางภูมิศาสตร์

    UTM 47N 0953634 E 0541773

 

โทรศัพท์

    0-7736-2153   

 

โทรสาร

    0-7736-2161

 

E-mail

    wbssurat@gmail.com