ครูประจำสายชั้น ป.6

นางตรีนุช ภูวสุสมบัติ
ครู
หัวหน้าครูประจำสายชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวณัฐพร นิลโกสีย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวมัลลิกา บัวชุม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายพิภพ เรืองพุทธ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวซาลาหม๊ะ กาซอร์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางอ่อนแก้ว บัวผิน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางลัลน์ลลิต บัวแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นายอนุวัฒน์ เพชรแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6