พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ
     1. พัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
     2. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาผู้เรียน
     3. พัฒนาโรงเรียนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สู่สากล


เป้าประสงค์
     ประสิทธิผล
        R 1    นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
        R 2    นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่กำหนด
        R 7    บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
        R 13  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน
        R 14  มีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ
     การบริการ
        S 3    นักเรียนได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ มีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์
        S 8    นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจ
        S 15  แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
        S 16  ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างภาคีเครือข่าย
     ประสิทธิภาพ
        M 4    ประกันคุณภาพการศึกษา
        M 5    วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน   
        M 9    บริหารโดยใช้แผนเป็นเครื่องมือ           
        M 10  ใช้หลักธรรมาธิบาลในการบริหาร
        M 17  ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาเชิงรุก
        M 18  นักเรียนมีทักษะพื้นฐานวิชาชีพ
     การพัฒนาองค์กร
        C 6    การจัดการความรู้
        C 11  พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
        C 12  สร้างนวัตกรรมองค์กร
        C 19  พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้