พันธกิจ / กลยุทธ์
พันธกิจ / กลยุทธ์

พันธกิจ
     1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณธอันพึงประสงค์ มีความเป็นพลเมืองดี
     2. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
     3. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
     4. ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ
     5. บริหาจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล


กลยุทธ์ 
   
1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อความมั่นคงของสังคม
    2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความสามารถในการแข่งขัน
    3. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างทุ่วถึงและเป็นธรรม
    4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ
    5.พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล