ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเวียงหลวง (แบบ 008)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2515
งบประมาณ : 467,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารไทรทอง (แบบ017)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 400,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้วยแก้ว (แบบ สปช2/28)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 6,017,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ (แบบ สปช 206/26)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ : 1,339,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหนองชุมแสง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 318ล/55-ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : 21,280,000
เพิ่มเติม..