คณะผู้บริหาร

นายศักดิ์ศรี รักษ์ธรรม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจิตตกวี คงสิทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพิมประภา หมื่นรัญญ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา