เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

                       มาร์ชเหลืองแดง

คำร้อง   :  จูเลียม กิ่งทอง

ทำนอง  :  จูเลียม กิ่งทอง


    ลูกเหลืองแดง    เด่นตระการ     วัดบ้านส้อง

คือเกียรติของ         อนุชน            คนรุ่นหลัง

วิชาการ                ใครผ่านได้       คลายภวัง

ไม่ล้าหลัง             ทันกับยุค         ทุกวิชา

    ใช้ศีลธรรม        มานำหน้า         วิชาเรียน

ฝึกพากเพียร         ในโอวาท          พระศาสนา

จึงอุดม                พรหมวิหาร        ได้ผ่านมา

วันข้างหน้า           หมายถึงขั้น        ปัญญาชน

    ศิลปะ              วัฒนธรรม          ประจำถิ่น

ไม่ยอมสิ้น            สูญหายเปล่า      เราฝึกฝน

เมืองเรามี             เอกราช             ทั้งชาติชน

มิเคยจน               ด้านทรัพย์สิน      แผ่นดินทอง

    สามัคคี            ความประพฤติ     เรายึดเหนี่ยว

มั่นกลมเกลียว        กันเอาไว้           ไม่หม่นหมอง

รู้เมตตา                รู้ปราณี              มีปรองดอง

เหลืองสีทอง          แดงดำรงค์         จงเจริญ ไชโยๆๆ