หัวหน้างานบริหารโรงเรียน

นายศักดิ์ศรี รักษ์ธรรม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจิตตกวี คงสิทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางพิมประภา หมื่นรัญญ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอ่อนแก้ว บัวผิน
หัวหน้างานวิชาการ

นางกมลพรรณ หนูปลื้ม
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ

นายสุธรรม หลินมา
หัวหน้างานบุคคล

นายจำลอง ภู่ทองคำ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางอำภัย จรเสมอ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน