ครูและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

นางลัลน์ลลิต บัวแก้ว
ครู
หัวหน้าครูและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

นางสาวนัฐถนี สุวรรณมณี
ครูประจำชั้นประถมศึกษา EP 1/1

นางสาวปิยมาศ นิลทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษา EP 1/1

นางศิริพร พุ่มชัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษา EP 1/2

นางสาวเพชรนภา บุญสิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษา EP 1/2

นางสุทารัตน์ พงษ์พะกิจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษา EP 2/1

นางเพชรี เพชรน้อย
ครูประจำชั้นประถมศึกษา EP 2/2

นางสาวอริสา เมฆาสวัสดิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษา EP 3

นางสาวนิษฐา มาโดน
ครูประจำชั้นประถมศึกษา EP 4

นางสาวเกศสุดา เพชรโตรม
เจ้าหน้าที่การเงิน

Miss Evangeling Lillington Harding
ครูต่างชาติ

Mr.Thomas Dale Thirlwell
ครูต่างชาติ

Mr.Alex Delos Santos Anza
ครูต่างชาติ

Miss Princess Casper Argallon Urdaneta
ครูต่างชาติ

Ms.Zamambo Marcia Mkhize
ครูต่างชาติ