ครูประจำสายชั้น ป.3

นางศุภรัช ไชยตรี
ครู
หัวหน้าครูประจำสายชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางปภาวริณทร์ กิ้มเฉี้ยง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางวรรณา เชื้อพลพิชัย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวอมรรัตน์ หม่อมนวล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวหทัยทิพย์ หวานสนิท
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายจำลอง ภู่ทองคำ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางขวัญตา ล้อมลิ้ม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายวัชรินทร์ ชัยสิทธิ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3