ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สารประชาสัมพันธ์
รับการตรวจสอบภายใน
ต้อนรับผู้เข้าฝึกประสบการณ์
รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนช่วง Covid-19 1/2564
ชุมกรรมการสถานศึกษา 6 64
ประชุมกรรมการอาหารกลางวัน
มอบหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 2564
สอบสัมภาษณ์ครูอัตราจ้าง 2564 Online
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รองผู้อำนวยการ
ประชุม หารือ รูปแบบการสอน 1/2564
จัดนิทรรศการ ประเมิน ผอ.สพป.สฎ. เขต 3
ปัจฉิม ป.6/2563
สอบคัดแยกห้องเรียน 2564
สอบอัฉริยภาพคณิตฯ และสังคม
แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดCovid -19
โภชนาการต้านโรค
VDO การป้องกัน Covid-19
สารประชาสัมพันธ์ ก.ค.63