ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนช่วง Covid-19 1/2564
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายสมศักดิ์ ถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ตัวแทนคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามผลผลการดำเนินการจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดย นายเจริญ กระจ่างรส และ นางพริ้มเพรา บุพผา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ในการนี้หัวกลุ่มงานวิชาการ นางอ่อนแก้ว บัวผิน และตัวแทนคณะครูกล่าวรายงานผลการดำเนินการ จัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมได้รับคำแนะนำ ตอบข้อสักถาม ให้คำชี้แนะจากคณะกรรมการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียน
ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการไว้ ณ โอกาสนี้
ภาพเพิ่มเติม

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2564,15:26   อ่าน 53 ครั้ง