ระบบทะเบียนคำสั่ง
คำสั่งที่ 70/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565
คำสั่งที่ 81/2565 เรื่องการมอบหมายงานสอนแก่ข้าราชการครู ประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่งที่ 82/2565 การแต่งตั้งหัวหน้าสายชั้น ครูประจำวิชา ครูในสายชั้น และครูโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่งที่ 84/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการับผิดชอบกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565
คำสั่งที่ 230/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (อาหารสด อาหารแห้ง เพื่อโครงการอาหารกลางวัน)
คำสั่งที่ 220/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครอง 2564
คำสั่งที่ 214/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูพี่เลี้ยงนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
คู่มือ ภาระงาน ประจำปีการศึกษา 2564
คำสั่งที่ 217/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา)