ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประเมินสมรรถนะผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 70.45 KB 65
ใบงานประเด็นพิจารณา มฐ.ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.45 KB 38
ใบแจ้งผลการเรียน ภาค 1 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 172
รายงานผลการพัฒนาการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 50
หนังสือราชการ ขออนุญาตผู้ปกครองฝึกซ้อมวันหยุด Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 8
หัวแบบทดสอบกลางปี Word Document ขนาดไฟล์ 103.9 KB 91
update รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 517 KB 178
แบบประเมิน 3ด้าน 13 ตัวชี้วัด( checklist ) 98
แบบประเมิน ว21 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.83 MB 104
รายชื่อนักเรียนล่าสุด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 271.95 KB 183
การอ่านป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.24 KB 110
การอ่านป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.27 KB 31
การอ่านป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.27 KB 33
การอ่านป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.32 KB 29
การอ่านป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.49 KB 25
การอ่านป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.34 KB 43
เลขบัตรประชาชนนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 289 KB 139
แบบขออนุมัติงบจัดกิจกรรม PDF Update190462 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.9 KB 25
แบบรายงานข้อสอบกลาง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 799.04 KB 54
โปรแกรมประมวลผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 427.5 KB 67
แบบประเมินสมรรถนะ Word Document ขนาดไฟล์ 232 KB 70
รายชื่อนักเรียนล่าสุด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160.53 KB 111
Sar WBS 82
เพลงมาร์ทโรงเรียน ดนตรีบรรเลง 67
เพลงมาร์ทโรงเรียน ขับร้อง 87
บันทึกข้อมูล ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัันหัตถกรรม 68 74
คู่มือ เลื่อนวิทยฐานะ ว21 102
.ใบสรุปองค์ความรู้ TEPE Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 77
แบบรายงานผลการสอนแบบโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 117
แบบเก็บข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.58 KB 92
บันทึกการประชุมพร้อมแบบฟอร์มรายงาน ความก้าวหน้าโครงการกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 96
แบบบันทึกคะแนนการอ่านพร้อมรายชื่อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 897.02 KB 166
รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.5 KB 125
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 441.82 KB 79
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 83
เงื่อนไขและแบบฟอร์มการขอยืมเงินคูปอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 805
บัญชีแนบท้ายแบบคำขอยืมเงิน อบรมคูปองครู Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 114
อบรมคูปองครู 171
แบบฟอร์ม MOU 80
แบบบันทึกเวลาเรียน ปี 2561(ขาดเลข ปชช) 148
ID PLAN ปรับปรุง 196
แบบเอกสาร ปพ.5 707
แบบขออนุมัติงบประมาณจัดกิจกรรม 161
คู่มือ เอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ 344