ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบงานประเด็นพิจารณา มฐ.ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 19.45 KB 26
ใบแจ้งผลการเรียน ภาค 1 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 77
รายงานผลการพัฒนาการอ่าน Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 28
หนังสือราชการ ขออนุญาตผู้ปกครองฝึกซ้อมวันหยุด Word Document ขนาดไฟล์ 82.5 KB 6
หัวแบบทดสอบกลางปี Word Document ขนาดไฟล์ 103.9 KB 62
update รายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 517 KB 101
แบบประเมิน 3ด้าน 13 ตัวชี้วัด( checklist ) 91
แบบประเมิน ว21 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.83 MB 89
รายชื่อนักเรียนล่าสุด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 271.95 KB 149
การอ่านป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.24 KB 59
การอ่านป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.27 KB 23
การอ่านป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 26.27 KB 19
การอ่านป.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.32 KB 24
การอ่านป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 31.49 KB 15
การอ่านป.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.34 KB 31
เลขบัตรประชาชนนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 289 KB 90
แบบขออนุมัติงบจัดกิจกรรม PDF Update190462 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.9 KB 21
แบบรายงานข้อสอบกลาง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 799.04 KB 47
โปรแกรมประมวลผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 427.5 KB 61
แบบประเมินสมรรถนะ Word Document ขนาดไฟล์ 232 KB 53
รายชื่อนักเรียนล่าสุด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 160.53 KB 71
Sar WBS 74
เพลงมาร์ทโรงเรียน ดนตรีบรรเลง 65
เพลงมาร์ทโรงเรียน ขับร้อง 84
บันทึกข้อมูล ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัันหัตถกรรม 68 72
คู่มือ เลื่อนวิทยฐานะ ว21 95
.ใบสรุปองค์ความรู้ TEPE Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 74
แบบรายงานผลการสอนแบบโครงงาน Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 110
แบบเก็บข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.58 KB 87
บันทึกการประชุมพร้อมแบบฟอร์มรายงาน ความก้าวหน้าโครงการกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 90
แบบบันทึกคะแนนการอ่านพร้อมรายชื่อ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 897.02 KB 159
รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.5 KB 98
แบบบันทึกคะแนนการอ่าน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 441.82 KB 75
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 75
เงื่อนไขและแบบฟอร์มการขอยืมเงินคูปอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 402
บัญชีแนบท้ายแบบคำขอยืมเงิน อบรมคูปองครู Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 111
อบรมคูปองครู 169
แบบฟอร์ม MOU 77
แบบบันทึกเวลาเรียน ปี 2561(ขาดเลข ปชช) 143
ID PLAN ปรับปรุง 190
แบบเอกสาร ปพ.5 651
แบบขออนุมัติงบประมาณจัดกิจกรรม 147
คู่มือ เอกสาร แบบฟอร์มต่าง ๆ 316